Giá trị cốt lõi: Xây dựng một Công ty sản xuất năng lượng bền vững, xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh cho người lao động, dựa trên các nguyên tắc: An toàn, Hiệu quả, Tin cậy, Linh hoạt và Đam mê.

Đoàn kết: Đoàn kết là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất của TLP, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng TLP trở thành công ty năng lượng bền vững tại Việt Nam, cung cấp năng lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý, góp phần xây dựng GELEXIMCO trở thành một tập đoàn sản xuất và đầu tư hàng đầu trong nước, mang tầm khu vực và quốc tế. Cải thiện cuộc sống bẳng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng an toàn hơn và xanh hơn.

Tâm huyết: Tại TLP, lòng tâm huyết với công việc luôn được đánh giá cao và là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của Tập đoàn nói chung và TLP nói riêng.

Sáng tạo: TLP luôn trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống nhưng cũng không ngừng đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động nhằm tạo ra các giá trị bền vững, khác biệt cho doanh nghiệp và cộng đồng. Sự sáng tạo của TLP luôn được thể hiện tầm chiến lược và sách lược vào thực tiễn, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Chia sẻ: Dưới mái nhà chung TLP, quyền lợi của mỗi thành viên cũng như của tập thể đều gắn liền với trách nhiệm trước mọi hoạt động của Công ty; luôn đồng hành, chung sức gánh vác trách nhiệm và khó khăn, chia sẻ thành công vì sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng và sự thịnh vượng của đất nước.

Hiệu quả: Tính hiệu quả là thước đo giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như hoạt động xã hội của Công ty.